Bizin dekret Israel enn “Leta Apartheid”! Bizin Sispann Relasyon Ar Israel!…

by | May 12, 2021 | Edito, Opinion

LALIT kondann bombardman Israel lor Gaza ki finn tuy omwin 36 dimunn, inkli 10 zanfan e par santenn blese. Bizin aret tu bombardman tutswit. Sa bombardman kriminel la swiv plizir zur agresyon brital larme Israel kont abitan Sheikh Jarrah, enn kartye Lest Zerizalem, kot lamas dimunn ti pe proteste kont “settlers” Israel ki pe rod kokin ankor later depi fami Palestinyin ki res laba. Plizir santenn manifestan e Palestinyin ki ti pe fer lapriyer, finn blese, e ena finn truv lamor.
Israel pe panike fas-a muvman protestasyon ki finn leve depi plizir semenn dan Zerizalem Est. Muvman la pe grandi. Li ti kumanse kont expilsyon plizir fami Palestinyin dan kartye Sheikh Jarrah, kont kontinyasyon prosesis kot konfiske later fami Palestinyin e ofer li kolon Israelyin, me li finn vinn enn sulevman kont lokipasyon militer li-mem. Sulevman la li kont sa kolonyalism an aksyon ki Israel pe perpetre.
Nasyon Zini finn dekrir sa expilsyon planifye la kuma enn posib krim deger. Dapre lalwa internasyonal, enn pei okipan, kuma Israel ete, li pa gayn drwa konfiske later teritwar ki li okipe. Seki nu pe truve dan Zerizalem, li enn lexanp kri sa vyolans enn leta kolonyal, ki konplis avek kolon alinteryer teritwar su lokipasyon.
Anfet seki pe arrive dan Zerizalem li pa nuvo. Li pa inik dan sa lavil la, nonpli. Le 15 Me li pu mark Zurne Nakba (“Gran Katastrof”) kan 73 an desela, an 1948, milis Israelyin ti detrir 531 vilaz Palestinyin antye, masakre 15,000 Palestinyin, finn fors 800,000 pu parti an-exil depi zot later.
Sa kalite dominasyon ek opresyon la: demolisyon lakaz Palestinyin, sezi zot later, anekse zot teritwar, instalasyon kolon Israelyin dan teritwar okipe Palestinn, li form parti politik kolonyalist e li enn lexpresyon sa “apartheid” ki Israel pe inpoze depi plizir deseni e pe kontiyne inpoze zordi. Sel manyer Israel kapav finn perpetre tu sa akt ilegal la, e kontiyn fer li lor letan, se li ena sutyin militer, e li ena baking politik inkondisyonel, inperyalist, sirtu inperyalist Amerikin.
Seki Israel pe perpetre dan Palestinn li enn vyolasyon lalwa internasyonal, e li osi enn vyolasyon drwa imin. Sa bann vyolasyon par Leta Israel inklir, antrot: konfiskasyon later ek resurs natirel; expilsyon, deplasman ek transfer arbitrer popilasyon Palestinn depi enn plas a lot; demolisyon lakaz familyal, itilizasyon exsesif lafors; rekur a tortir; restriksyon lor medya ek lor liberte dexpresyon; detansyon ilegal zanfan anba laz; insekirite alimanter par expre antan ki okipan; barikadaz tu frontyer Gaza ek West Bank, mem anpes Palestinyin gayn akse ar Mediterane; destriksyon ayropor ek lepor Palestinn; inplemantasyon lalwa diskriminatwar kont Palestinyin dan teritwar Israel kontrole, setadir “Apartheid”.
Dan enn Rapor Avril 2021, Human Rights Watch finn formelman azut so lavwa ar tu sa lavwa ki pe akiz Israel komet krim Aparteid kont lepep Palestinyin. Rapor dir ladministrasyon Israelyin pe metodikman privilezye Israelyin odetriman Palestinyin dan tu domenn lavi.
Sa rezistans abitan Zerizalem finn fors Israel pu retard Ruling Lakur ki ti pu donn fever pu expilse ankor plis fami Palestinyin depi zot later. Sa sulevman la finn osi fors dirizan plizir pei Arab vwazin ar Israel, inklir parmi seki fek siyn bann lakor korperasyon ar Israel ki Prezidan Donald Trump finn patrone, pu kondann Israel.
Guvernman Moris bizin izol leta Israel. Nu salye Lider Lopozisyon ki li finn pran pozisyon kont Israel. Guvernman bizin, ankor enn fwa, kuma an Zanvye 2009, sispann relasyon diplomatik net avek Israel ziska li aret so bombardman, aret nuvo koloni e aret inpoz Apartheid lor Palestinyin ki li gard su lokipasyon militer. Ki Guvernman pe atann pu siyn “Konvansyon Internasyonal lor Sipresyon ek Pinisyon Krim Aparteid?” Li su sa konvansyon ki ena enn muvman internasyonal finn leve pu Nasyon Zini fer enn lanket formel lor pratik Apartheid par Israel.
LALIT form parti muvman internasyonal BDS (Boykot, Dezinvestisman ek Sanksyon) e nu aktif dan SOMALP (Solidarite Morisyin avek Lepep Palestinn: Non a Apartheid Israel!”) ki pe amenn konba kont Apartheid Israel. Nu salye landirans, kuraz ek solidarite Palestinyin.
Tu dimunn ki ule konbat rasism, kolonyalism ek imperialism bizin sutenir lalit lepep Palestinyin.
Ragini Kistnasamy,
12 Me, 2021
pu LALIT

0 Comments

Laisser un Commentaire

L’hiver s’annonce tardif cette année

L’hiver s’annonce tardif cette année

Selon la station météorologique de Vacoas, l'hiver s’annonce un peu tard cette année-ci. Les météorologues ont prédit que l'hiver arrivera entre fin mai et début juin. Nous...

Dernière édition

Le Xournal
Lire en ligne

Xournal Dimans

Le Xournal
Lire en ligne