LALIT : « BRUNEAU LAURETTE, ENN INDIVIDI AVEK ENN PARKUR PA DITU RASIRAN »…

by | Aug 28, 2020 | Actualités, Opinion, Politique

Bruneau Laurette dekrir nofraz Wakashio lor brizan kuma enn “acte de guerre (stirring up war)”. U kapav al lir dan L’Express, 13 Ut. Si li ena rezon, lerla Moris pa pu gayn dedomazman. Dezyeman, si domaz li “wholly caused as a result of the negligence of public authorities in maintaining … navigational aids” kuma Bruneau Laurette pe alege dan so ‘private prosecution’ divan Lakur Mahebourg kont 2 Minis kot li dir pa finn ‘protect’ pei kuma bizin, la osi pena drwa dedomazman. Trwazyeman, si “damage was … wholly caused intentionally by a third party” kuma Bruneau Laurette insinye, e kuma Navin Ramgoolam insinye lor BBC avan zot kup so koze – setadir kumkwa enn pros ar Premye Minis finn al trafik kiksoz – la osi Moris ek Morisyin pena drwa dedomazman. Si Bruneau Laurette ena rezon, pena dedomazman.
A premye vi, li paret ki Bruneau Laurette pe fer bann aksyon ki, par azar, pu dan lintere proprieter navir u so asirer.
Alor, kifer otan dimunn pe mont Bruneau Laurette kuma enn ero nasyonal? E pa nerport ki kuyon ki pe met lake pu swiv li?
Repons se, zot zom dezespere. Zot zom kwinse. Zot finn perdi enn eleksyon 9 mwa desela, e zot imilye. Ramgoolam deza epuz tez Laurette ki enn tranzaksyon volonter delapar kikenn lakoz nofraz la.
Tusa temwayaz la pa pu antrav dedomazman.
E sa panik finn turn an listeri, ki anpes dimunn truv kler.
Alor, Samdi nu pu truv tule trwa parti lopozisyon parlmanter, setadir Travayis, MMM ek PMSD, plis enn seri parti extra-parlmanter (Reform Party, Rezistans, 100% Citoyen), zot tu, vinn swiv deryer enn sel individi ki finn konvok sa manifestasyon ki kumanse kot Plas Katedral. Li inkrwayab.
Pu dezyem la, li evidan ki suvan li Konpayni Shipping ubyin Lasirans ki pey li. Tusala, li pa tro, tro drol dan limem pu kit individi.
Zordi, la, Bruneau Laurette, enn individi avek enn parkur pa ditu rasiran, finn ralye tu sa lider tu sa parti politik la otur slogan, “Lev Pake Ale!”
Eleksyon 9 Mwa Desela
Sel zafer ki finn sanze, se Lopozisyon pe reysi fer enn espes lalyans inpe bankal la. Alor, si re-fer mem eleksyon, dapre zot, zot pu gayne.
Parti lopozisyon zot pena kritik defon. Lor program, zot pena diferans. Alor, zot zis ale-mem dir MSM inkonpetan, li koronpi, li otoriter. Li vre. Me, dabor, Lopozisyon pa diferan. Foto Ramgoolam so kofor pe vomi biye labank ankor grave dan nu memwar, par exanp. Nu rapel ki MMM ferm Economic Crime Office kan lanket vinn lor enn so Minis. PMSD pa bizin dir. Kote represyon, PMSD ek Travayis ti met Leta Dirzans pli pir dan listwar. E Bérenger kan li Minis, kan Rayot bat fam travayer ki pe manifeste, li dir “Ki u krwar, Riot la pu donn bibron?” Drolman, Bérenger fek dir mem zar zafer kan lapres dimann li ki li panse lor swiv deryer kikenn kuma Bruneau Laurette kan li get sa foto kot li pe chombo enn gro mitrayet, li reponn, “Ki u krwar, li pu tir foto ek enn bros-a-dan!”

0 Comments

Laisser un Commentaire

L’hiver s’annonce tardif cette année

L’hiver s’annonce tardif cette année

Selon la station météorologique de Vacoas, l'hiver s’annonce un peu tard cette année-ci. Les météorologues ont prédit que l'hiver arrivera entre fin mai et début juin. Nous...

Dernière édition

Le Xournal
Lire en ligne

Xournal Dimans

Le Xournal
Lire en ligne